Gebruiksvoorwaarden

Voor het laatst bijgewerkt op 3 april 2017

1. Eigendom van de site; overeenkomst bij Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de ‘Gebruiksvoorwaarden’) zijn van toepassing op de website van Promethean op www.prometheanworld.com alle geassocieerde sites die gekoppeld zijn aan www.prometheanworld.com door Promethean, haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen, met inbegrip van de wereldwijde websites van Promethean (gezamenlijk, de ‘Site’). Deze site is eigendom van Promethean Limited en haar licentiegevers. Door de site te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u hier niet mee akkoord gaat, mag u deze site niet gebruiken. De termen ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ zoals gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen naar Promethean Limited.

Promethean behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de Site na het plaatsen van de wijzigingen betekent dat u de wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat. U mag de site of de inhoud van de Site niet gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze Gebruiksvoorwaarden, of om te vragen om de uitvoering van illegale activiteiten of andere activiteiten die inbreuk maken op de rechten van Promethean of anderen. Zolang u zich aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt, verleent Promethean u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de Site te betreden en te gebruiken.

2. Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op de aankoop van goederen of diensten en op specifieke gedeelten of kenmerken van de Site, met inbegrip van prijsvragen, promoties of andere soortgelijke kenmerken, die allemaal deel uitmaken van deze Gebruiksvoorwaarden door deze verwijzing en u gaat ermee akkoord dat u zich houdt aan dergelijke andere voorwaarden. Als er een conflict is tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden die gepost voor of van toepassing zijn op een specifiek deel van de Site of voor een service die op of via de Site wordt aangeboden, zullen deze laatste voorwaarden van toepassing zijn met betrekking tot uw gebruik van dat deel van de Site of de specifieke service. De Site bevat links naar de ClassFlow-website van Promethean. De ClassFlow-website is niet onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden, maar is in plaats daarvan onderworpen aan afzonderlijke Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid, Cookiebeleid en ander beleid, voorwaarden en bepalingen die direct te vinden zijn op de ClassFlow-website.

3. Inhoud op de Site

Alle tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto’s, geluiden, muziek, kunstwerken en computercodes (gezamenlijk de “Inhoud”), inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, de selectie, coördinatie, uitdrukking, ‘look and feel’ en rangschikking van dergelijke inhoud op de Site is eigendom van of in licentie gegeven door of aan Promethean en wordt beschermd door de wetgeving inzake presentatie, octrooien en handelsmerken, auteursrechten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten. Eventuele handelsmerken en logo’s van derden die op de site verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke derden.

U mag informatie over producten en services van Promethean (zoals specificatiebladen en soortgelijke materialen) die door Promethean doelbewust beschikbaar zijn gesteld om van de Site te downloaden, gebruiken, op voorwaarde dat u (i) geen eigendomsinformatie in alle kopieën van dergelijke documenten verwijdert, (ii) geen wijzigingen aanbrengt in documenten, materialen, specificaties, disclaimers of andere informatie en (iii) geen aanvullende verklaringen of garanties geeft in verband met dergelijke producten en services.

4. Wachtwoorden; Accounts

Voor bepaalde functies of services die op of via de Site worden aangeboden, kan het nodig zijn dat u een account aanmaakt of zich registreert. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw account. Dienovereenkomstig gaat u ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent tegenover ons voor activiteiten die door uw account worden ondernomen. U gaat ermee akkoord dat u ons onmiddellijk op de hoogte stelt als u denkt dat er sprake is geweest van ongeoorloofd gebruik van uw account of een andere inbreuk op de beveiliging. Voor zover een e-mailadres een verplicht veld is, moet u een geldig persoonlijk e-mailadres gebruiken dat u regelmatig oproept. Accounts die zijn geregistreerd met het e-mailadres van iemand anders of met tijdelijke e-mailadressen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gesloten. We kunnen van gebruikers eisen dat ze hun account opnieuw valideren als we denken dat ze een ongeldig e-mailadres hebben gebruikt. Door gebruik te maken van onze Site, garandeert u dat alle door u verstrekte informatie accuraat en up-to-date is. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als dergelijke informatie moet worden bijgewerkt of gewijzigd. Neem contact met ons op via privacy@prometheanworld.com.

5. Privacy

Wij verwerken informatie over u alleen in overeenstemming met ons Privacybeleid. Om het Privacybeleid voor deze Site te bekijken, ga naar www.prometheanworld.com/privacy-policy.

6. Toegang

Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat de Site 24 uur per dag beschikbaar is, zijn wij niet aansprakelijk als de Site (of een deel ervan) om welke reden dan ook op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is. De toegang tot de Site kan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort in het geval van een systeemstoring, onderhoud of reparatie, of om redenen buiten onze controle.

7. Uw gedrag

Wanneer u de Site gebruikt, dient u zich te houden aan de bepalingen van ons Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik dat hierin is opgenomen door deze verwijzing. Ga naar www.prometheanworld.com/acceptable-use-policyom het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik te bekijken.

8. Een link naar de Site maken

U mag een link naar de startpagina van de Site maken, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er geen misbruik van maakt, maar u mag geen enkele vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereren waar deze niet bestaat.

Onze Site mag niet worden ingelijst op een andere website, noch mag u een link maken naar een ander deel van de Site dan de startpagina. De website van waaruit u een link maakt, mag geen onwettig, intimiderend, lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, obsceen, godslasterlijk, seksueel georiënteerd, racistisch beledigend of anderszins aanstootgevend materiaal weergeven of daaraan gekoppeld zijn. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het maken van een link zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

9. Een link maken vanaf de Site

De Site bevat links naar andere websites en bronnen die door onafhankelijke derden worden aangeboden; deze links worden uitsluitend voor uw gemak en ter informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over deze websites van derden of de inhoud van deze websites of bronnen en accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor deze websites of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. U dient zelf een onafhankelijk oordeel te vellen over uw interactie met elk van deze websites van derden en uw toegang tot en gebruik van elk van deze websites van derden geschiedt op uw eigen risico.

10. Vertrouwen op geplaatste informatie

Commentaar en ander materiaal dat op de Site wordt geplaatst, zijn niet bedoeld als advies waarop men kan vertrouwen, noch kunnen wij garanderen dat de informatie die op de Site wordt geplaatst volledig, accuraat of up-to-date is. Wij wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen in dergelijke materialen of informatie van een bezoeker van de Site of eenieder die op de hoogte is gesteld van de inhoud van de Site.

11. Procedure voor melding en verwijdering van onrechtmatige inhoud van de website

Als u van mening bent dat de inhoud die op de Site is geüpload, geplaatst of gepubliceerd, lasterlijk is en/of in strijd met deze Voorwaarden, kunt u ons helpen door ons een schriftelijke verklaring te verstrekken met het onderwerp ‘Melding van lasterlijke inhoud’. De melding moet uw naam, postadres, bedrijfsnaam en titel (indien van toepassing) bevatten. U dient op de melding precies aan te geven welke woorden u als lasterlijk of in strijd met deze Voorwaarden beschouwt en u dient het adres van de betreffende webpagina te kopiëren en op de melding te plakken. Dien uw melding in via privacy@prometheanworld.com. We zullen redelijke inspanningen leveren om binnen een redelijke termijn lasterlijke inhoud van onze Site te verwijderen.

12. Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de Site, inclusief een aantal handelsmerken met betrekking tot ons merk en onze producten in verschillende rechtsgebieden over de hele wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden. Niets in deze Voorwaarden geeft u het recht om onze handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo’s, domeinnamen of andere onderscheidende merkkenmerken te gebruiken. Als u een geautoriseerde partner van Promethean bent, kunt u bepaalde rechten hebben om onze logo’s, handelsmerken en domeinnamen te gebruiken; een dergelijk gebruik moet echter onder een afzonderlijke overeenkomst met Promethean worden toegestaan.

Voor zover wij gebruik maken van of verwijzen naar een handelsmerk of logo van derden, erkennen wij dat dergelijke intellectuele eigendomsrechten eigendom zijn van deze derden. Sommige, zo niet alle, van deze verwijzingen van derden staan hieronder vermeld:

 • App Store, Keynote, Mac, iPhone en iPad zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple, Inc. in de VS en andere landen.
 • Microsoft, MS, Excel, PowerPoint en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
 • Linux® is een gedeponeerd handelsmerk van Linus Torvalds in de VS en andere landen.
 • Cisco en IOS zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Cisco Systems, Inc. en/of haar aangesloten ondernemingen in de Verenigde Staten en/of bepaalde andere landen.
 • Adobe, Adobe PDF en Flash zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
 • Android is een handelsmerk van Google Inc.
 • OpenOffice.org is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Oracle en/of aangesloten ondernemingen.

13. Disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid

(a) ONZE SITE IS, EN DE SERVICES EN INHOUD DIE VIA DEZE SITE BESCHIKBAAR ZIJN, WORDEN “VOETSTOOTS” EN “INDIEN BESCHIKBAAR” GELEVERD (BEHALVE VOOR ZOVER ER AANVULLENDE OF ALTERNATIEVE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN OP RELEVANTE DELEN VAN DE SITE OF DE SERVICES). ALLE OP DE SITE VERSTREKTE INFORMATIE IS ONDERHEVIG AAN VERANDERING ZONDER KENNISGEVING. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASBARE WET, WIJZEN WIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VERKLARINGEN AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN NAUWKEURIGHEID, NIET-SCHENDING, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. PROMETHEAN WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR HET HANDELEN, NALATEN EN GEDRAG VAN DERDEN IN VERBAND MET OF GERELATEERD AAN UW GEBRUIK VAN DE SITE. U NEEMT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID OP U VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE EN EVENTUELE GELINKTE SITES. UW ENIGE REMEDIE TEGEN PROMETHEAN VOOR ONTEVREDENHEID OVER DE SITE OF ENIGE INHOUD IS HET STOPZETTEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF DERGELIJKE INHOUD. DEZE BEPERKING VAN DE VRIJSTELLING IS EEN WEZENLIJK ONDERDEEL VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN.

(b) WIJ GEVEN GEEN GARANTIE OF VERKLARING DAT (I) DE SITE OF ENIGE SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS IS, (III) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIGE SERVICE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, (IV) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, SERVICES, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT U VIA DE SITE OF ENIGE SERVICE HEBT VERKREGEN, ZAL VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN EN (V) EVENTUELE FOUTEN IN DE SOFTWARE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

(c) Onder voorbehoud van de onderstaande clausule (d), zijn wij niet aansprakelijk voor winstderving; verlies van goodwill; verlies van gegevens; of enig indirect, incidenteel, speciaal, gevolg- of voorbeeldverlies of schade voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden of uw gebruik (of het onvermogen om de Site te gebruiken), ongeacht of dit wordt veroorzaakt door onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk, of anderszins (zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of schade).

(d) Niets in deze Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten:

 • voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
 • overeenkomstig artikel 2, lid 3, van de wet op de consumentenbescherming van 1987;
 • voor fraude of bedrieglijke onjuiste voorstelling van zaken; of
 • voor elke aangelegenheid waarvoor het onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten, of te proberen uit te sluiten.

(e) Indien, niettegenstaande de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, Promethean aansprakelijk wordt geacht voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Site of enige inhoud, zal de aansprakelijkheid van Promethean in geen geval meer bedragen dan £100,00 (GBP) of de tegenwaarde daarvan in andere valuta.

(f) Sommige rechtsgebieden staan niet toe dat bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van bepaalde aansprakelijkheden worden uitgesloten. Daarom is het mogelijk dat sommige van de bovenstaande beperkingen niet op u van toepassing zijn. In het bijzonder, wanneer u onze Site als consument gebruikt, heeft niets in deze Voorwaarden invloed op uw wettelijke rechten.

14. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Promethean, haar functionarissen, aandeelhouders, voorgangers, opvolgers, werknemers, agenten, dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen te vrijwaren van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheid, claims of onkosten (met inbegrip van honoraria van advocaten) die door derden tegen Promethean worden ingediend als gevolg van, of voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de Site.

15. Ongeldig waar verboden

Promethean beheert en exploiteert de Site www.prometheanworld.com vanuit de Verenigde Staten; andere sites van Promethean kunnen worden beheerd en geëxploiteerd vanuit verschillende locaties buiten de Verenigde Staten. Hoewel de Site wereldwijd toegankelijk is, zijn niet alle functies, producten of services die via of op de Site worden besproken, vermeld, verstrekt of aangeboden, beschikbaar voor alle personen of in alle geografische locaties, of zijn ze geschikt of beschikbaar voor gebruik buiten de Verenigde Staten. Promethean behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de levering en hoeveelheid van een kenmerk, product of service te beperken tot een persoon of geografisch gebied. Elk aanbod voor een functie, product of service op de Site is ongeldig waar verboden. Als u ervoor kiest om de Site van buiten de Verenigde Staten te bezoeken, doet u dit op eigen initiatief en bent u als enige verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving.

16. Schending van deze Gebruiksvoorwaarden

Promethean kan alle informatie die wij over u hebben (inclusief uw identiteit) openbaar maken indien wij van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is in verband met een onderzoek of klacht met betrekking tot uw gebruik van de Site, of om iemand te identificeren, contact op te nemen met of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die schade kan toebrengen aan of inmenging kan veroorzaken met (al dan niet opzettelijk) de rechten of eigendommen van Promethean of de rechten of eigendommen van bezoekers of gebruikers van de Site, inclusief klanten van Promethean. Promethean behoudt zich het recht voor om te allen tijde alle informatie openbaar te maken die Promethean nodig acht om te voldoen aan de toepasbare wet, regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Promethean elke overdracht of communicatie van u met Promethean via de Site of enige dienst die op of via de Site wordt aangeboden, mag bewaren en dat Promethean deze gegevens ook mag vrijgeven indien de wet of een verzoek van de overheid dit vereist, of Promethean bepaalt dat een dergelijke bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (1) te voldoen aan (1) wettelijke procedures, (2) deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, (3) te reageren op claims dat dergelijke gegevens de rechten van anderen schenden, of (4) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Promethean, haar medewerkers, gebruikers of bezoekers van de Promethean-site en het publiek te beschermen.

U gaat ermee akkoord dat Promethean, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de Site kan beëindigen en/of uw toekomstige toegang tot de Site kan blokkeren indien wij vaststellen dat u deze Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten of richtlijnen die verband kunnen houden met uw gebruik van de Site hebt geschonden, of indien wij, naar ons redelijk oordeel, bepalen dat wij uw toegang tot de Site moeten beëindigen of blokkeren. U gaat er ook mee akkoord dat elke schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden een onwettige en oneerlijke handelspraktijk zal vormen en onherstelbare schade zal toebrengen aan Promethean, waarvoor een schadevergoeding in geld onvoldoende zou zijn en u stemt ermee in dat Promethean een voorlopige of redelijke schadeloosstelling verkrijgt die Promethean in dergelijke omstandigheden noodzakelijk of passend acht. Deze rechtsmiddelen vormen een aanvulling op de andere rechtsmiddelen die Promethean volgens de wet of in redelijkheid heeft.

U gaat ermee akkoord dat Promethean, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de Site kan beëindigen om welke reden dan ook, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) (1) verzoeken van wetshandhavings- of andere overheidsinstanties, (2) een verzoek van u (accountverwijderingen op eigen verzoek), (3) stopzetting of materiële wijziging van de Site of van een service of product dat op of via de Site wordt aangeboden, (4) onverwachte technische kwesties of problemen, of (5) andere redenen die naar het redelijke oordeel van Promethean het beëindigen van uw toegang tot de Site rechtvaardigen.

Indien Promethean juridische stappen tegen u onderneemt als gevolg van uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, heeft Promethean het recht om alle redelijke honoraria van advocaten en kosten van een dergelijke actie van u terug te vorderen en u gaat ermee akkoord alle redelijke honoraria en kosten van een dergelijke actie te betalen, naast eventuele andere aan Promethean toekende vergoedingen. U gaat ermee akkoord dat Promethean niet aansprakelijk is jegens u of derden voor de beëindiging van uw toegang tot de Site als gevolg van een schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden.

17. Schriftelijke mededelingen

Door gebruik te maken van de Site, accepteert u dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch zal verlopen. Wij kunnen contact met u opnemen via e-mail of u informatie verstrekken door berichten op de Site te plaatsen. Voor contractuele doeleinden gaat u akkoord met dit elektronische communicatiemiddel en erkent u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk dient te geschieden. Deze bepaling doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten. Advies over uw wettelijke rechten is verkrijgbaar bij uw lokale sociale loket of handelsnormenkantoor.

18. Scheidbaarheid

Indien een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde rechtbank als nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zullen deze bepalingen tot een minimum worden beperkt of geëlimineerd en vervangen door een geldige bepaling die de bedoeling van deze Gebruiksvoorwaarden het best belichaamt, zodat deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven.

19. VERKLARING VAN AFSTAND

Het niet aandringen op of het niet afdwingen van strikte naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door Promethean mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand door Promethean van enige bepaling of enig recht dat zij heeft om enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, noch zal enige gedragslijn tussen Promethean en u of enige andere partij worden geacht enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

20. Entire Agreement

Deze Gebruiksvoorwaarden, evenals het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik en het Privacybeleid vormen samen de volledige overeenkomst tussen u en Promethean met betrekking tot uw gebruik van de Site en alle andere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken die eerder tussen u en Promethean met betrekking tot dergelijk gebruik bestonden, worden hierbij vervangen en geannuleerd. Anders dan in een koopovereenkomst die u met Promethean aangaat, accepteert Promethean geen tegenaanbiedingen van deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de Site en al deze aanbiedingen worden hierbij categorisch afgewezen.

21. Bepalende wet

U gaat ermee akkoord dat alle zaken met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de Site, met inbegrip van alle geschillen, zullen worden bepaald door de wetten van Engeland en Wales, zonder rekening te houden met bepalingen inzake wetsconflicten. U gaat akkoord met de persoonlijke jurisdictie en arrondissement in het land van Engeland en ziet af van elk bezwaar tegen een dergelijke jurisdictie of arrondissement. Elke claim op grond van deze Gebruiksvoorwaarden moet binnen één (1) jaar na het ontstaan van de oorzaak van de claim worden ingediend, of een dergelijke claim of oorzaak is uitgesloten.

22. Feedback en informatie

Alle feedback die u op deze site geeft, wordt geacht niet-vertrouwelijk te zijn. Het staat Promethean vrij om dergelijke feedback of informatie of ideeën geheel of gedeeltelijk te gebruiken zonder compensatie en op onbeperkte basis.

23. Contact Us

Voor vragen over de Site of de inhoud van de Site of voor vragen over Promethean-producten en/of -services kunt u terecht op: https://support.prometheanworld.com.

© 2018 Promethean Limited. Alle rechten voorbehouden.