Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik

Voor het laatst bijgewerkt op 3 april 2017

Dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik is van toepassing op de Promethean-websites op www.prometheanworld.com en alle gelieerde websites met een link naar www.prometheanworld.com door Promethean, haar dochterondernemingen en aanverwante ondernemingen met inbegrip van de wereldwijde websites van Promethean (gezamenlijk, de “Site”). Dit beleid beschrijft de voorwaarden tussen u en ons waaronder u onze Site mag gebruiken. This Acceptable Use Policy applies to all users of, and visitors to, our Site.

De Site bevat links naar de ClassFlow-website van Promethean. www.classflow.com. De ClassFlow-website is niet onderworpen aan dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik, maar is in plaats daarvan onderworpen aan afzonderlijk beleid, die direct te vinden zijn op de ClassFlow-website. www.classflow.com website.

Deze Site is het eigendom van Promethean Limited en haar licentiegevers. De termen “wij”, “ons” en “onze” zoals gebruikt in dit beleid verwijzen naar Promethean Limited. “U” of “uw” verwijst naar een individuele gebruiker van de Site. Uw gebruik van onze Site betekent dat u alle bepalingen van dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik, die een aanvulling vormen op de Gebruiksvoorwaarden van onze Site accepteert en dat u zich hieraan zult houden.

1. VERBODEN GEBRUIK

U mag de Site niet gebruiken:

1.1    voor commerciële/winstdoeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Promethean;

1.2    op een wijze die op enigerlei wijze in strijd is met enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;

1.3    op een wijze die op enigerlei wijze onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft;

1.4    op een manier die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van iemand anders of deze schendt;

1.5    op een manier die schadelijk, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen of anderszins verwerpelijk is of niet voldoet aan onze Standaarden voor Inhoud (zie hieronder);

1.6    zodanig dat uw doel is om minderjarigen of kwetsbare volwassenen op enigerlei wijze te schaden of proberen te schaden;

1.7    om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijk verzoek (spam) over te dragen of te laten verzenden; of

1.8 om bewust gegevens of materiaal over te dragen, te verzenden of uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of vergelijkbare computercodes bevat die bedoeld zijn om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

U gaat er ook mee akkoord:

1.9    geen enkel deel van de Site te reproduceren, dupliceren of kopiëren zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Promethean.

1.10 de vertrouwelijkheid van alle van toepassing zijnde gebruikers-ID(s) en wachtwoorden die binnen de Site zijn aangemaakt te handhaven.

2. STANDAARDEN VOOR INHOUD

2.1    Indien van toepassing, zijn deze inhoudsnormen van toepassing op alle gegevens of materiaal dat u bijdraagt aan de Site (“Opdrachten”) en op alle interactieve diensten die ermee verband houden.

2.2    U moet zowel naar de geest als naar de letter aan de volgende standaarden voldoen. De standaarden zijn van toepassing op elk deel van een bijdrage en op de gehele bijdrage.

2.3    Opdrachten moeten:

(a) nauwkeurig zijn (waar ze feiten vermelden).

(b) werkelijk worden gehouden (waar zij hun mening geven).

(c) voldoen aan de toepasselijke wetgeving van het land van waaruit zij zijn gepost.

2.4    Opdrachten mogen geen:

(a) materiaal bevatten dat lasterlijk is voor een persoon of entiteit.

(b) materiaal bevatten dat obsceen, aanstootgevend, verachtelijk of opruiend is.

(c) seksueel expliciet materiaal promoten.

(d) geweld promoten.

(e) discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid, genderidentiteit of leeftijd promoten.

(f) inbreuk maken op enig auteursrecht, databaserecht of handelsmerk van een andere persoon.

(g) iemand waarschijnlijk misleiden.

(h) worden gemaakt in strijd met een wettelijke verplichting aan derden, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensplicht.

(i) illegale activiteiten promoten.

(j) bedreigend zijn, misbruik maken van of inbreuk maken op de privacy van een ander, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken.

(k) waarschijnlijk iemand lastigvallen, van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren.

(l) worden gebruikt om zich voor te doen als een persoon, of om een verkeerde voorstelling te geven van uw identiteit of band met een persoon.

(m) de indruk wekken dat ze van ons afkomstig zijn, als dit niet het geval is.

(n) een onwettige handeling zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) inbreuk op het auteursrecht of computermisbruik bepleiten, promoten of ondersteunen.

3. VERWIJDERING VAN ONRECHTMATIGE INHOUD VAN DE WEBSITE, SCHORSING EN BEËINDIGING

3.1 U erkent dat wij de inhoud die u op de Site plaatst niet vooraf screenen, maar dat wij het recht (maar niet de verplichting) hebben om de berichtgeving die via de Site plaatsvindt en de berichten die op de Site worden geplaatst, te controleren. Als wij naar eigen goeddunken vaststellen dat u of een andere gebruiker een deel van dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik heeft geschonden of dat inhoud ongepast of anderszins verwerpelijk is, kunnen wij weigeren om inhoud van de Site te accepteren of kunnen wij deze verwijderen zonder enige aansprakelijkheid jegens u of derden. Als u bezwaar heeft tegen de publicatie van materiaal dat op de Site is geplaatst, volg dan de instructies voor Melding en Verwijdering van onrechtmatige inhoud van de website hieronder.

3.2   Melding van lasterlijke inhoud.  Als u van mening bent dat de inhoud van de Site lasterlijk is of in strijd is met een van de voorwaarden van dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik, kunt u ons helpen door ons een schriftelijke verklaring te verstrekken met het onderwerp “Melding van lasterlijke inhoud”. De melding moet uw naam, postadres, bedrijfsnaam en titel (indien van toepassing) bevatten. U dient op de melding precies aan te geven welke woorden u als lasterlijk of in strijd met het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik beschouwt en u dient het adres van de betreffende webpagina te kopiëren en op de melding te plakken. Vermeld de reden(en) waarom u van mening bent dat de woorden in strijd zijn met het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik of lasterlijk zijn en leg uit waarom dat het geval is.  Als je de woorden als lasterlijk beschouwt, leg dan uit waarom de woorden waarover u klaagt niet waar zijn en wat u gelooft dat de ware positie is. Stuur de melding per e-mail naar https://support.prometheanworld.com. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om inhoud die wij als lasterlijk of in strijd met het beleid voor acceptabel gebruik van onze site te verwijderen binnen een redelijke termijn en in ieder geval in overeenstemming met de termijnen die zijn vastgesteld in de toepasbare wet.

3.3    Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), als u van mening bent dat de inhoud van de Site inbreuk maakt op uw auteursrecht, dient u Promethean op de hoogte te stellen van uw claim in overeenstemming met de volgende procedures. De DMCA vereist dat de melding van een vermeende inbreuk (“Melding van Inbreuk”) schriftelijk gebeurt en deze melding moet per e-mail aan Promethean worden verstrekt aan copyright@prometheanworld.com.

De informatie die in de Melding van Inbreuk wordt gevraagd, is bedoeld om ervoor te zorgen dat de partijen die vermeende inbreuken melden, ofwel rechthebbenden zijn of door de rechthebbenden zijn geautoriseerd, en om ons in staat te stellen de te verwijderen inhoud correct te identificeren. Om effectief te zijn, moet de Melding van Inbreuk de volgende informatie bevatten:

(a) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat geschonden zou zijn;

(b) Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het geschonden is, of indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele onlinesite onder één enkele melding vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die Site.;

(c) Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen het materiaal te vinden;

(d) Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd;

(e) Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en

(f) Een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt wordt geschonden.

Na ontvangst van een behoorlijke Melding van Inbreuk behouden wij ons het recht voor om:

  • de toegang tot het inbreukmakende materiaal te verwijderen of onmogelijk te maken;
  • de inhoudsaanbieder/gebruiker die beschuldigd wordt van inbreuk op de inhoud op de hoogte te stellen van het feit dat wij het betreffende materiaal hebben verwijderd of de toegang tot het materiaal hebben geblokkeerd; en
  • de toegang van dergelijke inhoudaanbieder/gebruiker tot de Site te beëindigen.

Als de inhoudsaanbieder/gebruiker van mening is dat het materiaal dat werd verwijderd of waartoe de toegang werd uitgeschakeld geen inbreuk maakt, of als de inhoudsaanbieder/gebruiker van mening is dat de inhoudsaanbieder/gebruiker het recht heeft om dergelijk materiaal te plaatsen en te gebruiken, heeft de inhoudsaanbieder/gebruiker het recht om ons een tegenbericht te sturen met de volgende informatie aan copyright@prometheanworld.com:

  1. een originele of elektronische handtekening van de inhoudsaanbieder/gebruiker;
  1. identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de plaats waar het materiaal is verschenen voordat het werd verwijderd of geblokkeerd;
  1. een verklaring dat de inhoudsaanbieder/gebruiker te goeder trouw van mening is dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal; en
  1. naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres van de inhoudsaanbieder/gebruiker.

Als wij een tegenbericht ontvangen, kunnen wij een kopie van het tegenbericht naar de oorspronkelijke klagende partij sturen met de mededeling dat wij het verwijderde materiaal binnen 10 tot 14 werkdagen na ontvangst van het tegenbericht naar eigen goeddunken van Promethean kunnen vervangen of niet langer buiten werking kunnen stellen.

3.4 Het niet naleven van dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende acties ondernemen:

(a) onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om de Site te gebruiken.

(b) onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van posts of materiaal dat door u op de Site is geüpload.

(c) issue of a warning to you.

(d) een gerechtelijke procedure tegen u voor vergoeding van alle kosten op basis van een schadevergoeding (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) die het gevolg zijn van de overtreding.

(e) verdere juridische stappen tegen u.

(f) openbaarmaking van dergelijke informatie aan de wetshandhaving of overheidsinstanties, voor zover wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten.

(g) openbaarmaking van dergelijke informatie aan uw school/werkgever, voor zover wij dat redelijkerwijze gepast achten.

3.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor acties die worden ondernomen naar aanleiding van overtredingen van dit Beleid van Aanvaardbaar Gebruik. De in dit beleid beschreven antwoorden zijn niet beperkt en we kunnen andere maatregelen nemen die we redelijkerwijs passend achten.

4. VERKLARING VAN AFSTAND

4.1    Indien wij op enig moment nalaten om aan te dringen op strikte nakoming van uw verplichtingen onder dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik of een van deze algemene voorwaarden, of indien wij nalaten een van de rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waarop wij recht hebben onder dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik, betekent dit niet dat wij afstand doen van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en ontheft dit u niet van de naleving van deze verplichtingen..

4.2 Een verklaring van afstand door ons van enige niet-nakoming houdt niet in dat wij afstand doen van enige eerdere of latere niet-nakoming.

4.3    Geen enkele verklaring van afstand door ons van een van deze Algemene voorwaarden is van kracht, tenzij dit uitdrukkelijk als een verklaring van afstand wordt vermeld en door ons schriftelijk aan u wordt meegedeeld.

5. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID VOOR AANVAARDBAAR GEBRUIK

5.1    Onze Site wijzigt voortdurend om te voldoen aan de behoeften van onze gebruikers. Met wijzigingen in onze Site kan het ook nodig zijn de voorwaarden van dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik te wijzigen. Als we een materiële wijziging in dit beleid aanbrengen, zullen we proberen om een kennisgeving op de Site te plaatsen of u een e-mail te sturen met betrekking tot een dergelijke wijziging(en).

5.2    Als u niet akkoord gaat met de herziene voorwaarden van dit Beleid, dient u de Site niet langer te gebruiken. Als u de Site op enigerlei wijze gebruikt nadat een wijziging van de voorwaarden van kracht is geworden, gaat u akkoord met de herziene voorwaarden.

©2018 Promethean Limited. Alle rechten voorbehouden.